Privacybeleid voor ViCare en Vitotrol plus (België)

Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Duitsland (“Viessmann”), nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en leven de wetgeving en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens strikt na.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle applicaties (“apps”) van ViCare en Vitotrol plus. Viessmann-apps kunnen koppelingen bevatten naar niet onder dit Privacybeleid vallende websites van andere dienstverleners.

Het registreren, doorgeven, opslaan, verwerken en op andere wijze gebruiken van persoonsgegevens zal hieronder gezamenlijk ook wel worden aangeduid als ‘verwerking’.

Het Privacybeleid geeft u inzicht in welke gegevens door de apps worden verwerkt en in het doel van die verwerking.

Principes van gegevensverwerking via de apps

Gegevens die door de apps worden geregistreerd of door u worden ingevoerd bij het gebruik van de apps, worden uitsluitend gebruikt voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden en uitsluitend door ons, tenzij u een andersluidende toestemmingsverklaring heeft verstrekt. U kunt een onder de Wet op de Gegevensbescherming verstrekte toestemmingsverklaring te allen tijde intrekken. U kunt uw toestemmingsverklaring te allen tijde intrekken door een daartoe strekkende e-mail te sturen aan datenschutz@viessmann.de.
Opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor dergelijke opslag herroept, als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waartoe ze werden opgeslagen, of als de gegevensopslag wettelijk niet is toegestaan. Indien zulks is vereist ingevolge een wettelijke bewaarperiode, worden de gegevens niet verwijderd, maar bewaard voor andere doeleinden. Het verwijderen van anonieme gegevens is niet verplicht.

Automatische gegevensverwerking bij het openen van de apps

Gegevens die door de apps aan onze servers worden doorgegeven, worden automatisch door ons verwerkt in serverlogbestanden. Dit is een technisch vereiste voor de werking van de apps en dient uitsluitend om alle functies van de apps te kunnen verschaffen. De volgende gegevens worden automatisch opgeslagen in serverlogbestanden:

 • het besturingssysteem van het mobiele apparaat
 • het IP-adres van uw mobiele apparaat
 • tijd van het serververzoek
 • ID van het mobiele apparaat

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

IP-adres

Een IP-adres is de internationaal gebruikte unieke code ter identificatie van de bron van uw internetverbinding op het moment van toewijzing door uw internetprovider. In de meest gebruikelijke vorm (IPv4) bestaat dit adres uit vier aparte cijferblokken die door punten worden gescheiden. Als privégebruiker zult u doorgaans een IP-adres gebruiken dat niet steeds hetzelfde blijft, aangezien uw internetprovider het slechts tijdelijk aan u heeft toegewezen (‘dynamisch IP-adres’). In geval van een permanent IP-adres (‘statisch IP-adres’) is duidelijke toedeling van gebruikersgegevens in principe mogelijk. Behalve om actie te nemen tegen onbevoegde toegang tot onze website maken wij pertinent geen gebruik van dergelijke persoonsgegevens. Om te analyseren welke van onze webpagina's het meest worden bezocht, hoe vaak de website per dag wordt geopend, en dergelijke, gebruiken wij uitsluitend anonieme gegevens.

Gegevensverwerking als onderdeel van communicatie met warmtegeneratoren

Het doel van de app is het beheersen en analyseren van Viessmann warmtegeneratoren. Als een warmtegenerator is geactiveerd met behulp van de bijbehorende communicatiecomponent (bijvoorbeeld VitoConnect) in uw app, worden de configuratie- en besturingsgegevens, geregistreerde fouten, configuratie-instellingen en het temperatuurprofiel (gezamenlijk aangeduid als ‘verwarmingsgegevens’) als onderdeel van in opdracht uitgevoerde gegevensverwerking doorgegeven aan door Viessmann IT Service GmbH in Duitsland bestuurde Viessmann-servers, met standplaats in de Europese Unie, en daar opgeslagen. De app leest de gegevens en maakt ze beschikbaar, samen met de erop gebaseerde functies.
Bij het creëren van een gebruikersaccount geeft u toestemming voor gebruik en verspreiding van uw verwarmingsgegevens als volgt:

 1. de gegevens worden gebruikt om app-functies te verschaffen, pushmeldingen (zoals waarschuwingen, onderhoudsmeldingen, foutmeldingen) te creëren, de bedrijfsveiligheid en efficiency van het systeem te verbeteren, gebreken te herstellen en service en systeemontwikkeling te verbeteren op basis van voortdurend onderzoek. De gegevens worden, steeds binnen het kader van met Viessmann afgesloten bewerkersovereenkomsten, verwerkt door de volgende bedrijven van de Viessmann Group voor het erna vermelde doel: Viessmann Werke GmbH & Co KG (werking van de app); Viessmann Belgium BVBA (verkoop en technische ondersteuning van verwarmingsmonteurs); Viessmann Heiztechnik GmbH (verdere ontwikkeling van de app).
 2. Na uw activering van de betreffende functie in de apps worden verwarmingsgegevens, het adres van de warmtegenerator, uw naam en uw telefoonnummer doorgegeven aan een door u in de app goedgekeurde vakman. U kunt die goedkeuring op elk moment intrekken en zo de doorgifte van de gegevens stopzetten.
 3. Via de app kunt u daarnaast andere gebruikers van uw warmtegenerator goedkeuren. Na goedkeuring worden verwarmingsgegevens vanuit uw warmtegenerator ook naar die gebruikers gestuurd. U kunt die goedkeuring op elk moment intrekken en zo de doorgifte van de gegevens stopzetten.
 4. Het gebruik en de mogelijke doorgifte van gegevens in een vorm waarbij uitsluitend met een pseudoniem wordt gewerkt, heeft ten doel de bedrijfsveiligheid en efficiency van het systeem te verbeteren, fouten te herstellen en de service en systeemontwikkeling door andere bedrijven in de Viessmann Groep ten behoeve van Viessmann Werke GmbH & Co KG (in opdracht uitgevoerde gegevensverwerking) te verbeteren. De resultaten van dergelijke analyses kunnen binnen het kader van bewerkingsovereenkomsten worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Viessmann Groep, waar het pseudoniem vervolgens kan worden verwijderd om die bedrijven in staat te stellen de informatie te gebruiken in de context van de Gebruiksvoorwaarden voor de app en dit Privacybeleid.
  Het gebruik van een pseudoniem waarborgt dat noch derden, noch andere bedrijven in de Viessmann Groep systeemgegevens aan u kunnen toewijzen. Persoonsgegevens (zoals naam, adres, systeemgebruikers) worden niet doorgegeven. Viessmann garandeert dat met uitzondering van de bovengenoemde bedrijven van de groep, geen enkele andere onderneming toegang krijgt tot gegevens zonder de pseudoniemen.
 5. Het gebruik en de mogelijke doorgifte van gegevens in een vorm waarbij uitsluitend met een pseudoniem wordt gewerkt, heeft als doel de bedrijfsveiligheid en efficiency van het systeem te verbeteren, fouten te herstellen en de service en systeemontwikkeling door andere bedrijven en derden te verbeteren. Het gebruik van anonieme gegevens waarborgt dat noch derden, noch Viessmann systeemgegevens aan u kunnen toewijzen, ook niet met terugwerkende kracht. Persoonsgegevens (zoals naam, adres, systeemgebruikers) worden niet doorgegeven.
 6. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt ter beoordeling van garantieaangelegenheden en om Viessmann te beschermen tegen onbevoegde vorderingen.

Gegevensverwerking als onderdeel van het gebruikersaccount

Het kan zijn dat u bij aanmelding voor een gebruikersaccount heeft ingestemd met ons gebruik van de door u voor inwerkingstelling van de app verstrekte gegevens. Bij dergelijke gegevens gaat het specifiek om uw e-mailadres, het adres van uw warmtegenerator, uw naam en uw telefoonnummer.

Overeenkomstig de eventueel door u verstrekte toestemmingsverklaring kan uw
e-mailadres ook worden gebruikt voor toezending van productinformatie en reclame, marktonderzoek en opinieonderzoek door Viessmann Werke GmbH & Co KG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Overeenkomstig de door u verstrekte toestemmingsverklaring kan uw telefoonnummer ook worden gebruikt voor een telefonisch contact in verband met productinformatie en reclame, marktonderzoek en opinieonderzoek door Viessmann Werke GmbH & Co KG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Andere bedrijven binnen de Viessmann Groep mogen uw telefoonnummer en uw
e-mailadres alleen voor marketingdoeleinden aanwenden als zij handelen in opdracht van Viessmann Werke GmbH & Co KG binnen het kader van een bewerkingsovereenkomst.

Gebruik van AppSee en Firebase

Voor analyses van uw gebruik van de apps maakt Viessmann gebruik van de analyse-instrumenten AppSee en Firebase. Gebruik en opslag van de langs deze weg verkregen gegevens geschiedt uitsluitend op volledig anonieme basis. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dergelijke gegevens (na anonimisering) buiten Duitsland of de Europese Unie worden opgeslagen.

Gebruik van cookies

De apps maken gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die bij het inloggen worden aangemaakt ter verificatie van de gebruiker. De bestanden worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en automatisch verwijderd zodra de gebruiker uitlogt.

Recht op inzage; verwijdering

U heeft recht op inzage in de opgeslagen gegevens die betrekking hebben op uw persoon, in de oorsprong van die gegevens en de ontvangers ervan, en in het doel van de opslag. Daarnaast heeft u ingevolge wettelijke bepalingen het recht om persoonsgegevens te (laten) corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Aanvullende informatie

Uw vertrouwen is voor ons bijzonder belangrijk. Om die reden zijn wij te allen tijde bereid en beschikbaar om uw eventuele vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens met u te bespreken en te beantwoorden. Mocht u vragen hebben die niet in dit Privacybeleid worden beantwoord of op enig moment aanvullende informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, als volgt:

Verantwoordelijk orgaan in de zin van de Duitse Wet op de Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz)
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Duitsland
Telefoon: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780

E-mail: datenschutz@viessmann.de

Mededeling inzake beveiliging

Wij nemen alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens zodanig worden opgeslagen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Aangezien wij ten aanzien van communicatie per e-mail geen garantie kunnen bieden op volledige veiligheid, raden wij u aan om voor het verzenden van vertrouwelijke informatie, gebruik te maken van reguliere post.

ViCareVitotrolPlus-PP_BE_nl Versie 2.1 (2017-09-14)