Gebruiksvoorwaarden ViCare en Vitotrol Plus

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Duitsland, in diens capaciteit als fabrikant en licentiegever (hierna genoemd "Licentiegever") verstrekt u, de gebruiker en licentiehouder (hierna genoemd "Licentiehouder"), het gebruik van de ViCare- of Vitotrol Plus-app (hierna aangeduid als de “App”) overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden voor de Eindgebruiker (hierna aangeduid als "Gebruiksvoorwaarden").  

Article 1  Voorwerp en toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden

 1. Het voorwerp van deze Gebruiksvoorwaarden is het verlenen aan Licentiehouder van gebruiksrechten op de App van Licentiegever voor diens verwarmingssysteem en het gebruik van de functies opgenomen in de App. De App kan worden gebruikt als onderdeel van de bediening van het Viessmann verwarmingssysteem van Licentiegever. Voor het gebruik van de App dient het verwarmingssysteem te zijn verbonden met het internet. Overige technische vereisten, verwarmingssystemen waarvoor de App geschikt is en installatiegegevens kunnen hier worden gevonden in de productdocumentatie. Installatie van de App is kosteloos. Voor gebruik van de App is registratie vereist overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden, evenals aanvaarding van het Privacybeleid betreffende ViCare en Vitotrol Plus, dat hier kan worden gevonden.
 2. De App omvat de objectcode van de App zoals deze door Licentiegever wordt verstrekt voor het downloaden en installeren op het betreffende apparaat van de eindgebruiker (indien van toepassing via een platform als iTunes of Google Play).
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gelden deze Gebruiksvoorwaarden voor zowel consumenten als ondernemers. Met consument wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat voornamelijk buiten de sfeer van zijn of haar handel, bedrijf of beroep ligt (artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek). Met ondernemer wordt bedoeld elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een juridische transactie handelt in de uitoefening van zijn of haar handel, bedrijf of beroep (artikel 14, lid 1, van het Duits Burgerlijk Wetboek).

Article 2  Updates

 1. Licentiegever verstrekt updates voor de App en, via het verwarmingssysteem, voor firmware van de communicatieonderdelen, dat wil zeggen de interface tussen het verwarmingssysteem van Licentiehouder en het internet (hierna aangeduid als "Updates"), die moeten worden geïnstalleerd ter waarborging van de veiligheid van de App of om functiewijzigingen in de App op te nemen, en om de App te kunnen aanpassen aan technische ontwikkelingen. Licentiegever kan naar eigen goeddunken en zonder afzonderlijke kennisgeving, overgaan tot wijziging van de reikwijdte van de werking van de App, echter zonder de functionaliteit ervan significant te beperken. Licentiegever zal Licentiehouder vooraf in kennis stellen van dergelijke wijzigingen. Licentiegever adviseert om updates steeds tijdig te installeren. Indien Licentiehouder ook na een herinnering via de App en zijn/haar e-mailadres, verzuimt om de updates te installeren, heeft Licentiegever het recht om deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en het aan de overeenkomst gekoppelde gebruikersaccount te verwijderen.
 2. Updates worden van tijd tot tijd door Licentiegever beschikbaar gesteld. Licentiehouder kan aan de overeenkomst geen recht ontlenen op updates om de functies uit te breiden.
 3. Licentiehouder begrijpt en gaat ermee akkoord dat Licentiegever uitsluitend de huidige status van de App onderhoudt. Na afloop van de garantie uit hoofde van de overeenkomst betreffende aankoop van het verwarmingssysteem of installatie achteraf van een internetinterface op het systeem, behoudt Licentiegever zich het recht voor om de App te annuleren en deze overeenkomst te beëindigen.

Article 3   Verlening van gebruiksrechten; beschikbaarheid

 1. Tegelijk met de registratie (zie artikel 6 voor de registratieverplichting) verstrekt Licentiegever aan Licentiehouder niet-exclusieve rechten op het gebruik van de betreffende App. Genoemde gebruiksrechten worden overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden verschaft voor gebruik van de App voor individuele doeleinden in verband met producten van Viessmann.
 2. De gebruiksrechten worden verstrekt op basis van de volgende ontbindende voorwaarden:

  - Licentiehouder erkent het auteursrecht van Licentiegever en zegt toe meldingen betreffende auteursrecht niet te zullen wijzigen of verwijderen.

  Licentiehouder zegt toe de App niet te zullen wijzigen en/of decompileren (de bepalingen van de artikelen 69d en 69e van de Duitse Auteurswet (houdende uitzonderingen op voor Licentiehouder verboden handelingen teneinde het gebruik van het computerprogramma door de wettelijke verkrijger toe te staan, resp. op het verbod van decompilatie indien dit laatste onontbeerlijk is om interactie met andere programma's te bewerkstelligen) blijven onverkort van kracht).
 3. Indien Licentiegever de overdracht van gebruiksrechten aan derden door Licentiehouder toestaat, dient Licentiehouder te verzekeren dat die derden deze Gebruiksvoorwaarden eveneens erkennen en accorderen en zich onderwerpen aan alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 4. Voor enkele functies van de App is een internetverbinding met een systeem (“backend”) van Licentiegever vereist. Viessmann garandeert een beschikbaarheid van de App van gemiddeld 95% per jaar, met uitzondering van niet minder dan zeven (7) dagen van tevoren aangekondigde onderhoudswerkzaamheden (met een maximum van gemiddeld vijf uur per week). Viessmann zal er alles aan doen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op momenten waarin de App niet frequent wordt gebruikt.

Article 4  Ondersteunde gebruiksapparaten en ondersteunde hard- en software

 1. Licentiegever verstrekt de App aan Licentiehouder voor gebruik op een ondersteund gebruiksapparaat overeenkomstig onderhavige bepalingen. Ondersteunde gebruiksapparaten en hun minimumvereisten zijn opgenomen in de huidige versie van de productdocumentatie (hier). 
 2. De door Licentiegever in de huidige versie van de productinformatie voor gebruik van de App (zie hier) neergelegde systeem- en softwarevereisten moeten worden nageleefd. Door externe fabrikanten verstrekte softwareprogramma’s en diensten die bedoeld zijn om met de App te werken, mogen uitsluitend na goedkeuring van Licentiegever worden gebruikt. Naleving van de systeemvereisten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Licentiehouder. Vragen met betrekking tot interoperabiliteit dienen te worden voorgelegd aan Licentiegever. 

Article 5 Registratie

 1. Voor goed gebruik van de App is registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount door Licentiehouder verplicht. Hierbij dient juiste en volledige informatie te worden ingevoerd betreffende de identiteit van Licentiehouder, zijn/haar e-mailadres en waar van toepassing, klantnummer en andere gebruiksgegevens, zoals de plaats van installatie. Bij wijziging moeten de gegevens worden aangepast. Voorts dient Licentiehouder Licentiegever te informeren als eerstgenoemde niet langer gerechtigd is het systeem te gebruiken (bijvoorbeeld in geval van verkoop van de woning, waarbij het systeem overgaat op een nieuwe eigenaar). Elke schending van deze verplichting geeft Licentiegever het recht om Licentiehouder uit te sluiten van gebruik van de App.
 2. Licentiegever kan een gebruikersaccount blokkeren als er aanwijzingen bestaan dat het op onbevoegde wijze is gebruikt en/of indien vanaf het account een poging tot onbevoegde toegang is ondernomen of onbevoegde toegang is verkregen (“hacking”) tot de App of de onderliggende systemen van Licentiegever. Licentiegever stelt Licentiehouder via het in het gebruikersaccount vermelde e-mailadres zo snel als mogelijk van een dergelijk geval op de hoogte en maakt toegang voor laatstgenoemde opnieuw mogelijk door het opzetten van een nieuw gebruikersaccount, tenzij er aanwijzingen bestaan dat Licentiehouder zonder toestemming getracht heeft toegang te krijgen tot de systemen van Licentiegever.
 3. Licentiegever heeft het recht tot buitengewone beëindiging van deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en tot het verwijderen van het gebruikersaccount van Licentiehouder, indien buiten de schuld van Licentiegever het backend van Licentiehouder permanent (meer dan 6 maanden) geen verbinding heeft kunnen krijgen met het systeem van Licentiegever, en deze situatie niet binnen acht weken na melding ervan aan Licentiehouder via het opgegeven e-mailadres en via de App, wordt verholpen.

Article 6 Garantie

 1. Licentiehouder is verantwoordelijk voor configuratie van de App overeenkomstig het huidige materiaal zoals dat bij Viessmann verwarmingssystemen wordt geleverd. Indien Licentiehouder een ondernemer is, is artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (houdende de verplichting tot onmiddellijke inspectie van het product en melding van elk zichtbaar defect) eveneens van toepassing op de garantie.
 2. De via de App ter beschikking gestelde functies worden geacht vrij te zijn van materiaalfouten als zij de prestaties vervullen die zijn opgenomen in de geldende productdocumentatie (zie hier) of apart werden overeengekomen. Licentiegever geeft geen garantie dat de functies van de App overeenkomen met de behoeften van de Licentiehouder.
 3. Ten aanzien van functionele defecten aan de App is voorwaarde dat deze gereproduceerd kunnen worden. Licentiehouder dient dergelijke defecten duidelijk te omschrijven. Indien de door Licentiegever verstrekte App gebrekkig is, zal Licentiegever het gebrek binnen passende tijd verhelpen door de App te repareren, mits de daaraan verbonden kosten redelijk zijn. Indien reparatie het probleem niet oplost, is Licentiehouder gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 4. Licentiehouder dient Licentiegever zo goed als redelijkerwijs mogelijk is te helpen bij het vaststellen van het defect, bijvoorbeeld door afdrukken, screenshots of beschrijvingen van foutmeldingen te verstrekken.
 5. In gevallen van overmacht (met inbegrip van stakingen, blokkades en soortgelijke gebeurtenissen, voor zover deze niet te voorzien waren, van ernstige aard zijn en niet aan Licentiegever kunnen worden verweten) welke het voor Licentiegever aanzienlijk veel lastiger of zelfs onmogelijk maken om de verschuldigde dienst te leveren, is Licentiegever gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten met de termijn van het obstakel en een passende herstartperiode.

Article 7 Aansprakelijkheid

 1. Licentiegever is onbeperkt aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Licentiegever of diens wettelijke vertegenwoordiger. Licentiegever is daarnaast onbeperkt aansprakelijk voor schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend. Ook is Licentiegever aansprakelijk voor gegarandeerde functies van de App en is hij wettelijk aansprakelijk overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder wat betreft productaansprakelijkheid en productveiligheid.
 2. Voorts is Licentiegever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid in de nakoming van diens verplichtingen, indien een goede uitvoering van de overeenkomst in feite afhangt van nakoming van die verplichtingen en de contractuele partner zou moeten kunnen vertrouwen op nakoming van die verplichtingen (“wezenlijke verplichtingen”). Dergelijke aansprakelijkheid is echter beperkt tot het niveau van de schade die voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In alle andere gevallen van lichte nalatigheid is aansprakelijkheid uitgesloten.
 3. Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een onjuiste configuratie waarvoor hij geen verantwoordelijkheid heeft, of voor schade veroorzaakt door het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de systeemvereisten.
 4. Licentiegever is niet aansprakelijk voor aanvullende kosten opgelopen tijdens het gebruik van de App (in het bijzonder kosten van gegevensoverdracht via mobiele communicatie, met inbegrip van data-roaming). Dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove nalatigheid of opzet van de kant van Licentiegever

Article 8  Buitengewoon recht van beëindiging

Licentiegever heeft het recht deze licentieovereenkomst onmiddellijk, zonder interventie van de rechter en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen in geval van ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden of aan de App verbonden auteursrechten die niet binnen 7 dagen (kunnen) worden verholpen.

Article 9 Slotbepalingen

 1. Mochten individuele bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar zijn of blijken, dan worden die bepalingen vervangen door bepalingen die het economisch belang van de onuitvoerbare bepalingen het dichtst benaderen. De onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden laat de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen en van deze overeenkomst in haar geheel, onverlet.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen naar goeddunken van de Licentiegever en in een voor de Licentiehouder aanvaardbare mate worden gewijzigd of aangevuld. Geregistreerde licentiehouders ontvangen van dergelijke wijzigingen schriftelijk bericht (bijvoorbeeld via het door Licentiehouder opgegeven e-mailadres of via de informatiedienst voor het product) niet later dan zes weken voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging. De gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden treden in werking tenzij Licentiehouder, na door Licentiegever specifiek te zijn gewezen op de gevolgen van stilzwijgen, er voor de datum van inwerkingtreding bezwaar tegen aantekent. Als Licentiehouder bezwaar aantekent, heeft Licentiegever het recht om deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na kennisgeving van het bezwaar te beëindigen.
 3. Deze overeenkomst wordt beheerst door Duits recht. De verplichte beschermingsregels welke van toepassing zijn in het woonland van de Licentiehouder (die consument is en woonachtig is in de Europese Unie) blijven echter van kracht. De bevoegde rechtbank is de rechtbank te Frankfurt am Main in Duitsland, waar Licentiehouder een ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon, of publiekrechtelijk speciaal fonds is.
ViCareVitotrolPlus-TOU_BE_nl Version 1.0 (2016-08-24)