Gegevensbeschermingsverklaring voor ViStart

Principiële informatie

Wij, de firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG (onderstaand “Viessmann” of “wij”) als onderdeel van de Viessmann Group, vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk en houden ons strikt aan de regels van de actueel geldende wetgeving betreffende de gegevensbescherming. Daartoe behoort vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad (onderstaand: “AVG”). 

De hiernavolgende verklaring geeft u er een overzicht over, hoe wij bij de toepassing ViStart de gegevensbescherming garanderen, welk type van gegevens er voor welk doeleinde en op welke wettelijke basis verzameld en verwerkt worden.

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefoon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: info@viessmann.com
 

Toepassingsgebied en belangrijke begrippen

Toepassingsgebied van de gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is alleen geldig voor de toepassing ViStart („app“). Apps van Viessmann kunnen links naar websites van andere aanbieders omvatten, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking heeft.

Begrippen

Het verzamelen, overhandigen, opslaan, verwerken en overig gebruik van persoonlijke gegevens wordt hierna ook onder het begrip 'Verwerken' samengevat.

Viessmann Group zijn de met Viessmann Werke GmbH & Co KG verbonden ondernemingen. Dat zijn diegene waarop we een bepaalde invloed kunnen hebben.

Persoonlijke gegevens zijn dergelijke gegevens waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent of met deze verbonden, overige gegevens.

Verwerking binnen de Viessmann Group

In opdracht van ons, de firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, werken:

 • Viessmann Deutschland GmbH voor verkoopdoeleinden en marketing
 • VC/O GmbH voor de exploitatie van de websites en apps alsook marketing
 • Viessmann IT Service GmbH voor de werking van de Backend-systemen

Door andere tot de Viessmann Group behorende firma’s kunnen de verzamelde gegevens verwerkt of daaraan overgemaakt worden indien:

 • u hiermee uitdrukkelijk en geïnformeerd op een andere plaats (bv. aanwijzing in de app) ingestemd hebt,
 • het bij oormerking en op verschillende niveaus binnen de Viessmann Group noodzakelijk is; hiervoor worden er passende contractuele overeenkomsten binnen de Viessmann Gruppe gesloten,
 • de gegevens door de verantwoordelijke instantie gepseudonimiseerd ter beschikking gestelde worden en de verantwoordelijke instantie garandeert dat de gemachtigde firma van de ondernemingsgroep de gepseudonimiseerde aard van de gegevens niet teniet kan doen of
 • de gegevens door de verantwoordelijke instantie geanonimiseerd opgeslagen worden en de zodoende opgeslagen gegevens niet meer aan de wettelijke bepalingen betreffende de gegevensbescherming onderworpen zijn.

IP-adres

Het IP-adres is het wereldwijd geldige, op het moment van de toewijzing door uw internetprovider eenduidig kenteken van de bron van uw internettoegang. Het bestaat uit vier door punten gescheiden cijferblokken ('IPv4'), of wordt door extra karakters uitgebreid ('IPv6'). Meestal zal u als private gebruiker geen gelijkblijvend IP-adres gebruiken aangezien dit door uw provider slechts tijdelijk aan u toegewezen wordt (zogenaamd 'dynamisch IP-adres'). Bij een permanent toegewezen IP-adres (zogenaamd 'statisch IP-adres') is een eenduidige toewijzing van de gebruikersgegevens via dit kenmerk in principe mogelijk. Behalve voor het volgen van niet-toegestane toegangen tot ons internetaanbod gebruiken we deze gegevens in principe niet persoonsgebonden, maar beoordelen enkel op anonieme basis welke van onze websites tot favoriet worden gemaakt, hoeveel toegangen dagelijks plaatsvinden en dergelijke.

Basisbeginselen van de gegevensverwerking door de apps

Een gebruik van de door de apps verzamelde resp. door u in het kader van het gebruik van de apps ingevoerde gegevens gebeurt voor de in dit privacybeleid toegelichte doeleinden en door ons. Iets anders geldt alleen als u een overeenkomstige goedkeuringsverklaring verleend hebt. Een privacyrechtelijke toestemming kunt u steeds met toekomstige werking herroepen. Herroepen van de goedkeuringsverklaring is steeds door een e-mail aan datenschutz@Viessmann.de mogelijk.

Wissen en opslaan

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats wanneer u uw toestemming voor de opslag herroept, als de gegevens van het met de opslag nagestreefde doeleinde niet meer noodzakelijk zijn of als de opslag daarvan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Voor zover een wettelijke bewaartermijn dit voorschrijft, worden gegevens niet gewist, maar voor andere toepassingen geblokkeerd. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 letter c AVG. Geanonimiseerde gegevens worden niet dwingend gewist.

Overmaking aan derde landen

De ondernemingen van de Viessmann Group verwerken/zenden de door u ter beschikking gestelde gegevens op/aan locaties in Duitsland en in de Europese Unie. Een verwerking in derde landen vindt alleen plaats indien daarop expliciet gewezen werd. Voor zover er een overmaking aan derde landen plaatsvindt, worden er uitsluitend gegevensontvangers in eerde landen geselecteerd die een adequaat gegevensbeschermingsniveau conform artikel 45 AVG kunnen voorleggen of probate garanties conform artikel 46 AVG bieden.

Automatische gegevensverwerking bij oproepen van de apps

Wij verwerken automatisch gegevens in zogenaamde Server-Log-Files die de app aan onze servers overmaken. Volgende gegevens worden automatisch in Server-Log-Files opgeslagen:

 • Gebruikt besturingssysteem van het mobiele eindapparaat
 • Het IP-adres van uw mobiel eindapparaat
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • Device-ID van het mobiele eindapparaat

Enerzijds is dit voor de werking van de apps en om alle functies van de apps beschikbaar te stellen, technisch noodzakelijk. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 b van de AVG.

Anderzijds worden er persoonsgegevens van de Server-Log-Files op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG verwerkt. Deze rechtvaardigingsgrond laat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het „gerechtvaardigd belang“ van de verantwoordelijke toe, voor zover niet uw basisrechten, fundamentele vrijheden of belangen zwaarder doorwegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de gemakkelijkere administratie en de mogelijkheid om hacking te herkennen en te traceren. U kunt deze gegevensverwerking te allen tijde opponeren indien er redenen zijn die in uw specifieke situatie bestaan en die tegen de gegevensverwerking spreken. Hiervoor volstaat een e-mail aan de gegevensbeschermingscoördinator. Ons gerechtvaardigd belang volgt ui de hierboven opgesomde doelstellingen van de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met als doel, conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken.

De Server-Log-Files met de hoger vermelde gegevens worden automatisch na 30 dagen gewist of ingeval van het gebruik voor statistieken geanonimiseerd. Wij behouden ons het recht voor, de Server-Log-Files langer op te slaan indien er sprake is van feiten die doen veronderstellen dat er van een ontoelaatbare toegang (zoals bijvoorbeeld een poging tot hacking of zogenaamde DDOS-aanval) gewag gemaakt kan worden.

 

Gegevensverwerking in het kader van de communicatie met een verwarmingstoestel

Het doel van de apps bestaat in de ingebruikname van een verwarmingstoestel van Viessmann. 

 1. Zodra een verwarmingstoestel door middel van de betreffende communicatiecomponent met uw app geactiveerd werd, worden de initiële configuratie- en operationele gegevens daarvan (samenvattend „verwarmingsgegevens“) binnen de app verwerkt. De app leest de gegevens en stelt deze, alsook op deze gegevens gebaseerde functies, ter beschikking. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 b AVG.
 2. Een gebruik van de gegevens volgt om de app-functies beschikbaar te stellen, om Push-berichten (bv. aanwijzingen, onderhoud, storing) aan te maken, om de bedrijfszekerheid van de installaties te verhogen, om de efficiëntie van de installaties te verbeteren en om storingen te verhelpen. Hierbij worden de gegevens met het oog op de werking van de app door de app zelf en alleen lokaal voor de firma Viessmann Werke GmbH & Co KG verwerkt. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 b AVG. Bovendien volgt er een gebruik van de gegevens om de ontwikkeling van de diensten en van de installaties te verbeteren. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de verbetering van de ontwikkeling van de diensten en van de installaties.
 3. Een gebruik en eventuele overmaking van de gegevens in volledig geanonimiseerde vorm vinden plaats om de bedrijfszekerheid van de installatie te verhogen, om de efficiëntie van de installatie te verbeteren, om storingen te verhelpen en om de ontwikkeling van de diensten en van de installaties te verbeteren en dit door nog andere ondernemingen van de Viessmann Group en externe bedrijven. Geanonimiseerd betekent dat het voor derden en Viessmann niet mogelijk is om installatiegegevens aan uw persoon toe te wijzen en ook achteraf niet aan uw persoon weer toegewezen kunnen worden. Persoonsgegevens (zoals bv. naam, adres, installatiegebruiker) worden niet doorgegeven.

Algemene informatie en bepalingen voor de Viessmann apps

Gebruik van Firebase

Viessmann gebruikt in de apps het analyse-werkmiddel Firebase van Google om uw gedrag bij gebruik van de apps te analyseren. De ter beschikking gestelde en gebruikte gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens na deze volledig anoniem gemaakt te hebben in Amerika. Google LLC is onder de Privacy Shield geregistreerd. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 f AVG. Ons rechtmatig belang bestaat in de analyse van het gebruik van onze apps en de verbetering en verdere ontwikkeling van de apps. U kunt de overdracht van de door de cookie opgewekte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, website, door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gebruik van Fabric

Viessmann gebruikt in de apps voor het beoordelen van bedienbaarheid en interactie van de gebruiker binnen de app de ontwikkelaartool Fabric van Google. De ter beschikking gestelde en gebruikte gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Google LLC is onder de Privacy Shield geregistreerd. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 f AVG. Het gebruik van Fabric is gebaseerd op basis van het rechtmatig belang (analyse, verdere ontwikkeling, verbetering, optimalisering, veiligheid) van ViCare en dient voor de voortdurende verbetering van de mobiele applicatie en daarmee verbonden
services en diensten. Voor de beoordeling van de interactie gebruikt ViCare de tool Crashlytics. Dit levert informatie voor het gebruik van de app, alsook nuttige gegevens omtrent onvoorziene crashen of ander foutief gedrag van de applicatie en helpt Viessmann eventuele storingen te verhelpen. U kunt de overdracht van de door de cookie opgewekte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen.

Gebruik van cookies voor de authentificering

De apps maken gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die, telkens wanneer er ingelogd wordt, voor de authentificering van de gebruiker aangemaakt, op het eindapparaat opgeslagen en, telkens wanneer er uitgelogd wordt, weer uit het gebruikersaccount gewist worden. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 b AVG. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u uit te voeren.

Informatie over de rechten van betrokkenen 

Dit gedeelte van de gegevensbeschermingsverklaring biedt aanvullende informatie om uw rechten als betrokkene tegenover ons te doen gelden. De uitoefening van uw rechten, bv. schrapping, beperking van de verwerking, kan tot een beperking van de functionaliteiten van de apps en zelfs tot onbruikbaarheid leiden.

Uw identiteit

Om de rechten van betrokkenen conform de AVG na te leven, kan het noodzakelijk zijn dat wij in gevallen van persoonsgegevens, die op grond van contractuele relaties verzameld werden, steekproefsgewijs of bij gegronde twijfel bijkomende informatie als bewijs van uw identiteit opvragen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer er van een verzoek om inlichtingen in elektronische vorm ter tafel ligt, maar dat er op basis van de gegevens over de afzender geen conclusies met betrekking tot een bepaald natuurlijk persoon getrokken kunnen worden.

U hebt het recht

 • conform artikel 15 AVG inlichtingen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te krijgen. In het bijzonder kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van geadresseerden, tegenover wie uw gegevens blootgelegd werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking of tegenspraak, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, voor zover deze niet door ons verzameld werden, en ook over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering en eventueel relevante informatie over details daarvan eisen;
 • conform artikel 16 AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • conform artikel 17 AVG de schrapping van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover niet de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van het algemeen belang of voor de opeising, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten noodzakelijk is;
 • conform artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, maar u de schrapping daarvan van de hand wijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze voor de opeising, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten nodig hebt of u conform artikel 21 AVG tegen de verwerking ingegaan bent;
 • conform artikel 20 AVG uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat te krijgen of de overmaking aan een andere verantwoordelijke te eisen.

Voor de waarneming van deze rechten neemt u contact op met:

Privacyverantwoordelijke van de Viessmann Group
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefoon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Conform artikel 7 lid 3 AVG uw eenmaal verleende toestemming steeds tegenover ons te herroepen. Dit heeft als gevolg dat we de gegevensverwerking die op deze goedkeuring berust, toekomstig niet meer mogen verder gebruiken.

De goedkeuring kunt u herroepen via:

widerruf@viessmann.com

Conform artikel 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. In principe kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, van de maatschappelijke zetel van het partnerbedrijf of van de maatschappelijke zetel van de firma Viessmann richten.


Bevoegde toezichthoudende autoriteit
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefoon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

Contactgegevens

Uw vertrouwen vinden wij belangrijk. Daarom willen wij u te allen tijde met raad en daad met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens ter beschikking staan. Gelieve, indien u vragen hebt, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring u geen sluitend antwoord kon geven of als u over een bepaald aspect meer gedetailleerde informatie wenst, contact met ons op te nemen:

Contactgegevens van de gegevensbeschermingscoördinator van de Viessmann Groep:

Datenschutzbeauftragter der Viessmann Gruppe
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefoon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Bevoegde toezichthoudende autoriteit
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefoon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Veiligheidsinstructie

Wij streven ernaar, uw persoonsgegevens zodanig op te slaan, dat ze voor derden niet toegankelijk zijn en dit door alle technische en organisatorische mogelijkheden te benutten. Bij de communicatie per e-mail kan de volledige gegevensveiligheid door ons niet gegarandeerd worden, zodat wij u bij vertrouwelijke informatie de correspondentie per post aanbevelen.

ViStart DE_de Version 1.0 (2018- 07-25 )