Gebruiksvoorwaarden voor ViStart

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), als licentieverlener („Viessmann“ of „licentieverlener“) geeft u, de licentienemer, het gebruik van de Viessmann ViStart toepassing via link of als app („ViStart“) volgens deze gebruiksvoorwaarden. ViStart richt zich uitsluitend aan ondernemers. Met installatie van de app gaat u akkoord, vakhandwerker van SHK-Handwerk te zijn. Deze gebruiksvoorwaarden richten zich uitsluitend aan ondernemers. Ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een publiekrechtelijke personenvennootschap die bij het afsluiten van een rechtszaak in uitoefening van de commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt (§ 14 lid 1 BGB).

§ 1  Toepassingsgebied

 1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor ViStart.
 2. Het gebruik van ViStart is gratis. Het gebruik van ViStart vereist een registratie. De licentiegever is te allen tijde gerechtigd, gratis aangeboden diensten stop te zetten, voor zover hij de licentienemer niet iets anders toegezegd heeft.

§ 2  Updates

 1. De licentieverlener stelt updates voor ViStart voor de installatie ter beschikking om de veiligheid van ViStart te garanderen, met een wijziging van de functies van installaties rekening te houden, eventuele storingen te verhelpen en ViStart aan de progressieve technische ontwikkeling aan te passen. Gebruikt de licentienemer ViStart als app, dan zal hij dergelijke updates, die voor de veiligheid van ViStart dienen en overeenkomstig
  gekenmerkt zijn, onverwijld installeren.
 2. De licentieverlener kan de functieomvang van ViStart aanpassen, zoverre de
  functionaliteit hierdoor niet aanzienlijk beperkt wordt. De licentieverlener brengt de licentienemer voordien op de hoogte van dergelijke aanpassingen. De licentieverlener adviseert alle updates steeds tijdig te installeren.
 3. De licentienemer aanvaardt dat de licentieverlener altijd enkel de actuele stand van ViStart onderhoudt. 
 4. Worden updates door de licentienemer ook niet binnen de 2 weken na een herinnering in ViStart en aan het e-mailadres van de licentienemer geïnstalleerd, dan kan de licentieverlener deze overeenkomst opzeggen en het bijbehorende gebruikersaccount wissen.
 5. De via ViStart ter beschikking gestelde services zijn vrij van fouten als ze de functies vervullen die in de momenteel geldige productbeschrijving van ViStart zijn inbegrepen of afzonderlijk overeengekomen werden. De licentieverlener neemt geen garantie ervoor dat de functies van ViStart met de vereisten van de licentienemer overeenkomen, zoverre niet contractueel iets andersovereengekomen is.
 6. De licentieverlener zal gemelde storingen in de vorm van een update voor ViStart verhelpen, zoverre een gemelde storing reproduceerbaar is. De licentienemer dient de storing uitvoerig te beschrijven. Indien de door de licentieverlener ter beschikking gestelde diensten gebrekkig zijn, wordt de storing door de licentieverlener binnen een gepaste termijn door een verbetering van de werking van de ViStart verholpen, indien de inspanning voor de verbetering binnen redelijke grenzen ligt. Mislukt de naverbetering, dan heeft de licentienemer het recht tot opzegging.
 7. Foutmeldingen conform bovenstaand cijfer moeten zo snel mogelijk aan de licentieverlener worden verzonden.
 8. De licentienemer dient de licentieverlener bij de identificatie van een storing op redelijke wijze, bijvoorbeeld door papieren afdrukken of systeembeschrijvingen, te ondersteunen.
 9. Er bestaat geen aanspraak van de licentienemer op updates voor de uitbreiding van de functies.

§ 3  Gebruiksrechten

 1. ViStart is beschermd door de auteurswet. ViStart bevat bestanddelen, die als
  open-source-software een licentie hebben (hierna als 'Open source-componenten' omschreven) en bestanddelen, die uitsluitend onder de licentievoorwaarden in cijfer 3.2 tot 3.7 mogen worden gebruikt (hierna als 'propriëtaire component' omschreven). De Open-source-componenten zijn in een in menu van de app met de telkens uniforme licentieteksten opgelijst (bij Android binnen de app instellingen menupunt 'Open source licentievoorwaarden' en bij iOS binnen de native instellingen (iOS) in het menupunt "ViStart" -> "Open source licentievoorwaarden"). De licentienemer kan de copyrights, licentieteksten, disclaimers/aansprakelijkheidsuitsluitingen en eventuele andere instructies conform de toepasbare open source licenties in het menupunt van de app bekijken.
 2. De licentieverlener verleent de licentienemer de propriëtaire componenten vanViStart geen gebruiks- en exploitatierechten, die het reglementair gebruik voor de ingebruikname van Viessmann toestellen overstijgen. De omvang van het reglementaire gebruik blijkt uit deze gebruiksvoorwaarden en eventuele bijzondere overeenkomsten. Elk ander gebruik, elke andere toepassing, wijziging en vermenigvuldiging is niet toegelaten.
 3. Met de registratie verleent de licentieverlener de licentienemer eenvoudige gebruiksrechten voor de propriëtaire componenten van ViStart op hiervoor ondersteunde eindapparaten uitsluitend voor het gebruik in verband met Viessmann toestellen.
 4. De licentienemer mag de propriëtaire componenten van ViStart op elke in de actuele productdrukwerken, die hier te vinden zijn, beschreven eindapparaat gebruiken. Voor het gebruik en de toepassing van ViStart moeten de door de licentieverlener vermelde systeem- en softwarevoorwaarden in de telkens actuele vorm in de productdrukwerken worden voldaan. Softwareprogramma's alsook diensten van externe fabrikant, waarmee ViStart moet samenwerken, mogen alleen na vrijgave door de licentieverlener worden gebruikt. Het is enkel de verantwoordelijkheid van de licentienemer om aan de systeemvoorwaarden te voldoen.
 5. De licentienemer is niet bevoegd, de propriëtaire componenten van ViStart te bewerken of eender welke wijzigingen daaraan uit te voeren. De broncode blijft enkel bij de licentieverlener. De bevoegdheden van de licentienemer, vastgelegd in §§ 69d en 69e van de wet inzake auteursrechten, blijven onverminderd van kracht. Zoverre de licentienemer wijzigingen aan de propriëtaire componenten van ViStart uitvoert, eventueel door gebruik van eigen software, is de licentieverlener bevoegd tot onmiddellijke blokkade van zijn account. Voor schade, die uit een dergelijke wijziging ontstaat, is de licentieverlener niet aansprakelijk.
 6. De licentienemer is niet bevoegd om aanduidingen van copyrights, merken, eigendomsinformatie en overige kenmerken voor de identificatie van de propriëtaire diensten van ViStart en van de licentieverlener te verwijderen of te wijzigen. Voor de wijziging en verwijdering van copyrights, merken, logo's, eigendomsinformatie, alsook andere kenmerken voor de identificatie van de open-source-componenten zijn uitsluitend de telkens toepasbare open source licenties de norm.
 7. De licentienemer is bevoegd, zijn medewerkers het gebruik van ViStart goed te keuren, als deze als gebruiker van ViStart onder vermelding van naam, voornaam en e-mailadres worden geregistreerd en de licentienemer verzekert dat zijn medewerker deze  gebruiksvoorwaarden naleeft. Het verlenen van andere gebruiksrechten aan de propriëtaire componenten van ViStart is enkel toegestaan voor de licentieverlener. De licentienemer zal zijn medewerkers bovendien tot het naleven van de geldende privacyrechtelijke vereisten verplichten, hen hierin onderrichten en dit voldoende documenteren. De licentienemer is aansprakelijk voor het schenden van de gebruiksvoorwaarden door zijn medewerkers zoals voor eigen schendingen en deelt verzuimen onmiddellijk mee aan de licentieverlener. Het doorgeven van gebruiksrechten voor een andere reden aan derden is niet toegestaan.
 8. De licentienemer is bevoegd om de Open-Source-componenten eveneens in de in cijfer 3.2 tot 3.7 beschreven omvang te gebruiken. De licentienemer kan aan de open-source-componenten verdere gebruiksrechten van de betreffende rechteigenaars verkrijgen als hij met deze licentiecontracten onder de voorwaarden van de betreffende open-source-licenties afsluit. In dit geval wordt het gebruik van de open-source-componenten niet door dit contract geregistreerd, maar richt zich alleen naar de betreffende toe te passen open source licenties.
 9. De auteurs van de open source-componenten sluiten hun aansprakelijkheid voor de door hen gratis ter beschikking gestelde software in een zeer wijde omvang uit. Viessmann is verplicht op deze plaats duidelijk op deze aansprakelijkheidsuitsluiting te wijzen. De nauwkeurige tekst van de betreffende aansprakelijkheidsuitsluitingen kan de licentienemer de licentieteksten in het menupunt van de app (zie cijfer 3.1) vinden. De aansprakelijkheidsuitsluitingen hebben betrekking op de aansprakelijkheid van de auteur en de meewerkende van de betreffende open-source-componenten. Garantierechten van Viessmann worden door deze aansprakelijkheidsuitsluiting niet beperkt.

§ 4  Beschikbaarheid

De licentiegever garandeert gedurende het jaar een gemiddelde beschikbaarheid van 98,5%. Minstens zeven (7) dagen op voorhand aangekondigde onderhoudsbeurten (gedurende het jaar gemiddeld max. 5 uur/week) worden hierbij niet aangerekend. De licentiegever levert de nodige inspanningen om onderhoudsbeurten uit te voeren op tijdstippen, waarop ViStart slechts zelden gebruikt wordt.  

§ 5  Installatie

Voor het reglementair gebruik van ViStart moet ViStart geïnstalleerd worden. 

§ 6 Registratie

 1. Voor het correcte gebruik van de app is de licentienemer verplicht zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken. Hierbij dient de juiste en volledige informatie over zijn identiteit, e-mailadres, eventueel klantnummer en nog andere gebruikersgegevens, zoals plaats van de installatie, geregistreerd en bij wijzigingen geactualiseerd te worden.
 2. De licentiegever kan een gebruikersaccount blokkeren indien er aanwijzingen zijn dat het gebruikersaccount niet-geautoriseerd gebruikt werd en/of als er getracht of geprobeerd wordt, vanuit het gebruikersaccount een niet-geautoriseerde toegang tot de app of tot de daarachter liggende systemen van de licentiegever te krijgen („Hacking“). De licentiegever zal in een dergelijk geval de betreffende licentienemer over zijn in het gebruikersaccount opgeslagen e-mailadres onmiddellijk op de hoogte brengen en voor hem de toegang door de aanmaak van een nieuw gebruikersaccount weer mogelijk maken, tenzij er sprake is van feiten die de veronderstelling staven dat de licentienemer geprobeerd heeft, zichzelf niet-geautoriseerd toegang tot de systemen van de licentiegever te verschaffen.

§ 7  Aansprakelijkheid

 1. Zonder enige beperking is de licentiegever aansprakelijk bij opzettelijke of grof nalatige plichtsovertredingen, de schending van leven, lichaam of gezondheid en tevens in het wettelijke kader in overeenstemming met dwingende wetten, zoals bv. conform de (Duitse) wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten of de (Duitse) wetgeving betreffende de veiligheid van producten. Bovendien is de licentiegever aansprakelijk in het kader van door hem geboden garanties.
 2. Bovendien is de licentiegever aansprakelijk bij licht nalatige schending van essentiële contractuele plichten, weliswaar beperkt tot de kenmerkend te voorziene schade. Daarbij gaat het om plichten, wier nakoming de correcte uitvoering van het contract eigenlijk pas mogelijk maakt en op wier nakoming de medecontractant regelmatig mag op vertrouwen. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid voor het overige is uitgesloten.
 3. Voor zover een aansprakelijkheid volgens de bovenstaande bepalingen uitgesloten is, geldt dit evenzeer voor de voor vervulling en verrichting instaande assistenten van de licentiegever.
 4. De licentiegever is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door een verkeerde instelling in ViStart, waarvoor de licentiegever verantwoordelijk gesteld kan worden
 5. Gebeurtenissen, waarbij sprake is van overmacht (met inbegrip van staking, uitsluiting en dergelijke omstandigheden, voor zover ze niet te voorzien of ernstig zijn waarvoor men geen schuld treft), die het voor de licentiegever in ruime mate bemoeilijken om de door geboden diensten te leveren of dit onmogelijk maken, geven de licentiegever het recht, de nakoming van de verplichtingen met de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd uit te stellen.
 6. Voor de systeemvoorwaarden wordt verwezen naar de telkens actuele productfolders die hier te vinden zijn. De licentiegever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen, in het bijzonder voor verkeerde meldingen of functies die zich door de niet-naleving van de genoemde systeemvoorwaarden voordoen.

§ 8  Zorgplicht van de licentienemer en veiligheid

 1. De licentienemer is verplicht, vakkundig op de diensten van de licentiegever beroep te doen en met de erkende principes van de gegevensveiligheid rekening te houden. Hij is in het bijzonder verplicht, van de door de licentiegever geboden diensten geen misbruik te maken en er uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften gebruik van te maken, in het bijzonder geen rechten van derden, bijvoorbeeld persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, merk- en naambeschermings- alsook overige commerciële octrooirechten van derden te schenden; alleen informatie of bestanden met betrekking tot eigen maatschappelijke doelen een halt toe te roepen, geen wachtwoorden/codenummers (PIN), die bijvoorbeeld met de eigen naam of geboortedag of die van verwanten overeenstemmen of voor de toegang tot andere diensten benut worden, te gebruiken, wachtwoorden/codenummers (PIN) geheim te houden resp. onmiddellijk te wijzigen of wijzigingen te laten doorvoeren indien het vermoeden bestaat dat onbevoegde derden daarvan kennis gekregen hebben en ook gegevens, die de licentienemer op ViStart uploadt, voordien met een actueel testprogramma op virussen, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke de integriteit van bestanden en/of computerhardware en –software in negatieve zin beïnvloedende bestanddelen te controleren en alleen bestanden te uploaden die vrij van dergelijke bestanddelen zijn. Voor zover de licentiegever dergelijke gegevens of bestanddelen ontdekt, zal hij de licentienemer zonder enig uitstel daarover informeren. Voor zover door dergelijke gegevens of bestanddelen de functionaliteit of integriteit van de diensten van de licentiegever of van de faciliteiten van derden direct bedreigd wordt, kan de licentiegever dergelijke gegevens of bestanddelen ter preventie van schade ook zonder voorafgaande onderrichting van de licentienemer wissen indien de bedreiging met billijke financiële middelen en tijdsbesteding niet op een andere manier verholpen kan worden.
 2. Bestaan er aanwijzingen dat er van een gebruik in strijd met deze gebruiksvoorwaarden sprake is, dan is de licentiegever gerechtigd, bij afweging van de ernst van de inbreuk op de belangen van de licentienemer, voor de licentienemer en/of individuele medewerkers de toegang tot ViStart te blokkeren totdat de aanwijzingen ontkracht worden. De licentienemer wordt hierover geïnformeerd. Leidt dit ertoe dat de licentienemer van ViStart geen gebruik meer kan maken, dan heeft hij een buitengewoon recht van opzegging.

§ 9  Duur van de overeekomst en opzegging

 1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Ze kan te allen tijde met een termijn van 1 maand tot aan het einde van de maand opgezegd worden. Onverminderd van kracht blijft de opzegging om een gewichtige reden.
 2. De licentiegever is gerechtigd, dit licentiecontract om een gewichtige reden, in het bijzonder bij ernstige veronachtzaming van deze gebruiksvoorwaarden of bij schending van de auteursrechten van de licentiegever op ViStart, op te zeggen. Bij ontvangst van de opzegging vervallen alle gebruiksrechten van de licentienemer.
 3. In minder ernstige gevallen zal de licentiegever de licentienemer als oplossing een uiterste termijn opleggen. In geval van herhaling is de licentiegever gerechtigd, de opzegging ook zonder termijnbepaling uit te spreken.

§ 10  Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden kunnen naar eigen goeddunken van de licentiegever in een voor de licentienemer redelijke omvang gewijzigd of aangevuld worden. In dit geval worden geregistreerde licentienemers minstens zes weken vóór inwerkingtreding van de wijziging in tekstuele vorm (bv. via het door de licentienemer aangemaakte e-mailadres of via de informatiedienst voor het product) geïnformeerd. De gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden gelden, voor zover de licentienemer vóór het tijdstip van de inwerkingtreding geen weerwoord geeft nadat de licentiegever hem uitdrukkelijk op de gevolgen van zijn stilzwijgen gewezen heeft. Geeft de licentienemer weerwoord, dan kan de licentiegever deze overeenkomst met een termijn van één maand na mededeling van de tegenspraak opzeggen.

§ 11  Gegevensbescherming

 1. In de gegevensbeschermingsverklaring van ViStart wordt beschreven, welke persoonsgegevens van de gebruikers van ViStart er in het kader van het gebruik van ViStart automatisch verzameld worden. Voor deze gegevensverwerking is Viessmann verantwoordelijk.
 2. Onder andere ter bescherming van de firma Viessmann en de met haar gelieerde ondernemingen wordt het gebruik van ViStart opgetekend. Dit wordt in de gegevensbeschermingsverklaring van ViStart gedetailleerder toegelicht.
 3. Voor zover de licentienemer persoonsgegevens van eindklanten in de app opslaat (bv. de naam of adressen van klanten), is hij daarvoor, als bedoeld in de AVG, verantwoordelijk en toetst hij zelfstandig de naleving van de richtlijnen van de AVG. De gegevens van eindklanten worden uitsluitend op het eindapparaat van de licentienemer opgeslagen. Viessmann verwerkt de gegevens van eindklanten niet.

§ 12  Slotbepalingen

 1. Zijn of worden bepaalde gebruiksbepalingen van deze overeenkomst ongeldig, dan dient in de plaats daarvan een bepaling te komen die het economische doel van de ongeldige gebruiksbepaling het meest benadert. Indien een gebruiksbepaling ongeldig is of wordt, wordt hierdoor de geldigheid van alle overige gebruiksbepalingen of overeenkomsten niet beïnvloed.
 2. Duits recht is van toepassing, exclusief rechtsgebied is Frankfurt am Main (Duitsland), voor zover het bij de licentienemer om een handelaar, een rechtspersoon of publiekrechtelijk rechtspersoon of om publiekrechtelijke activa gaat.
ViStart_TOU_DE_de Version 1.1