Milieubeleid

Basis voor het milieubeleid zijn de Viessmann richtlijnen. De Raad van Bestuur van de Viessmann Groep verplicht alle medewerkers als volg te handelen:

Continue verbetering van de milieuprestaties

We streven naar een continue verbetering van de milieuprestaties, waarbij de naleving van alle wettelijk voorgeschreven eisen als een minimum geldt. Om de milieuprestaties constant te verbeteren wordt alle beschikbare techniek ingezet, voor zo ver economisch verantwoord.

Medewerkers

Voor de uitvoering van het milieubeleid is de medewerking van een ieder nodig. Daarom worden alle Viessmann medewerkers hiervoor geinformeerd, geschoold en op de hoogte gehouden van dit milieubeleid.

Milieugevolgen

Om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken, worden alle activiteiten en procedures, nieuwe producten en bedrijfsmiddelen vooraf beoordeeld op hun milieuvriendelijkheid.

De milieugevolgen worden regelmatig beoordeeld en daar waar mogelijk steeds tot een minimum
beperkt.

Grondstoffen worden zo min mogelijk gebruikt en daar waar nodig energiezuinig verwerkt tot (half) fabricaat.

Onvermijdelijke emissies en afval worden, voor zo ver economisch verantwoord, tot een minimum beperkt.

Beheer

De milieu-inspanningen hebben zowel betrekking op plan- en beheerwerkzaamheden en dienstverleningen.

Bedrijfsstoringen

Bedrijfsstoringen worden zo veel mogelijk voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen resp. de gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Controle

Er wordt regelmatig gecontroleerd op het naleven van het milieubeleid.

Leveranciers en klanten

Leveranciers dienen dezelfde milieurichtlijnen te volgen als Viessmann-medewerkers.

Onze klanten worden op de hoogte gehouden over de milieuaspecten/gevolgen van onze producten.

Openbaarheid

Alle instanties worden regelmatig op de hoogte gehouden over het door Viessmann gevoerde milieubeleid en -activiteiten.