Kazachstan

Onze vertegenwoordiging in Kazachstan

Представительство Viessmann в Казахстане
пр. Кабанбай Батыра, 49
KZ 010000 г. Астана
Казахстан

Тел.:+7 7172 5915 84
Тел.:+7 7172 5915 85
Факс:+7 7172 5915 83
E-mail: info-kz@viessmann.com

Дальнейшую информацию на русском языке получите Вы на
www.viessmann.ru


Vertegenwoordiging Viessmann Kazachstan
Kabanbaj Batyr Str. 49
KZ 010000 Astana
Kazachstan

Tel.: +7 7172 5915 84
Tel.: +7 7172 5915 85
Fax: +7 7172 5915 83
E-mail: info-kz@viessmann.com

Meer informatie in het Engels
www.viessmann.com