Duurzaamheidsstrategie met oog op de toekomst

Als familiebedrijf van de derde generatie neemt Viessmann zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op om de toekomst van latere generaties veilig te stellen. Efficiënte benutting van hulpbronnen en milieuvriendelijke maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling maken evenzeer deel uit van de ondernemingscultuur als de voortdurende verhoging van de efficiëntie over de volledige procesketen, van de toeleverancier tot de eindklant.

NachhaltigkeitsstrategieNL.jpg

Duurzaamheidsstrategie

De Viessmann duurzaamheidsstrategie omvat de gehele waardecreatieketen:

- Onderzoek & ontwikkeling
- Bevoorrading
- Productie
- Distributie
- Logistiek
- Productgebruik
- Opwerking & recycling

Stuurgroep en werkterreinen

Het zwaartepunt van de duurzaamheidsstrategie van Viessmann zijn de processen die onmiddellijk verband houden met de productlevenscyclus (zie grafiek). Maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met ecologische aspecten zoals energie- en materiaalefficiëntie, emissiewaarden en biodiversiteit, en met sociale thema's zoals personeelsstructuur, arbeids- en gezondheidsbescherming, kwalificatie en tevredenheid van de werknemers.

Door de activiteitsdomeinen op te splitsen in vier werkterreinen, wordt de volledigheid van de analyse gewaarborgd:

- Strategie & controlling
- Producten & processen
- Hulpbronnen & infrastructuur
- Werknemers & werkomgeving

Alle activiteiten worden gecoördineerd door een stuurgroep, die taken delegeert aan de werkterreinen en hun resultaten samenvoegt. De stuurgroep rapporteert aan de raad van bestuur en bereidt beslissingen voor.

Duurzaamheid in twee fasen

De operationele uitvoering van de duurzaamheidsstrategie vindt plaats in twee fasen:

In de eerste fase wordt een uitgebreide inventarisatie doorgevoerd. Hiervoor wordt aan de hand van kencijfers de werkelijke toestand beschreven in alle relevante activiteitsdomeinen. Ook een uitgebreide analyse van de noden en eisen van de voornaamste belangengroepen (stakeholders), zoals klanten, leveranciers, medewerkers, overheidsinstanties, gemeenten, verenigingen en bonden, maakt deel uit van de analyse van de reële toestand.

In de tweede fase worden eerst de resultaten van de inventarisatie samengevat en beoordeeld. Daarna worden normen vastgelegd of aangepast als richtlijn voor de hele onderneming. Voor de belangrijke kengetallen (kernindicatoren) worden doelen met termijnen vastgesteld en overgemaakt aan de verantwoordelijken in de dochterondernemingen van de groep.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-cyclus

Alle activiteiten die betrekking hebben op duurzaamheid, worden gecoördineerd door de stuurgroep, die aan de raad van bestuur rapporteert.

Een controlling-systeem zorgt ervoor dat het halen van de doelen wordt opgevolgd en feedback wordt gevraagd. Zo ontstaat uit doelstelling (Plan), uitvoering van maatregelen (Do), controle en feedback (Check) en afleiding van nieuwe doelen (Act) een continu proces ('PDCA-cyclus') dat leidt tot een verbetering van de duurzaamheid van alle producten en processen in de onderneming.